PrivacyverklaringPrivacyverklaring Spraakmuziektherapie

Spraakmuziektherapie verwerkt persoonsgegevens en wil u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Spraakmuziektherapie verwerkt en waarom. Ook leest u hoe Spraakmuziektherapie deze gegevens bewerkt, bewaart en beveiligt en hoe Spraakmuziektherapie omgaat met externe verwerkers. Daarnaast vindt u informatie over hoe Spraakmuziektherapie omgaat met beeldmateriaal.

ALGEMEEN

Privacywetgeving (GDPR/AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie hoe Spraakmuziektherapie omgaat met uw gegevens.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Spraakmuziektherapie doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Spraakmuziektherapie :

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).Daarnaast hebben tevens de behandelaren met wie ik een combinatie behandeling geef toegang (afasiekoren, NMT groepen SMTA ). Zij zijn contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Voor het gebruik voor onderzoek naar de effecten van vaktherapie (dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming)
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en explicitiet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Wettelijk gezien heeft u recht op dossiervernietiging, wanneer u dit wenst kunt u dit vast laten leggen in het dossier.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, de prestatiecode van mijn beroepsvereniging en ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult • Laatste tweets: