Algemene voorwaarden voor spraakmuziektherapie

Beroepsprofessionaliteit

 • Ik ben als vaktherapeut lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Ik ben geregistreerd lid van het FVB Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvvmt.nl en op www.vaktherapie.nl. www.registervaktherapie.nl.
 • Als vaktherapeut handel ik volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. Deze beroepscodes zijn terug te vinden op de bijbehorende websites.
 • Als vaktherapeut voldoe ik aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG-wet.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met mij te bespreken en te kijken of wij er samen uit kunnen komen. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u meer informatie vinden over de klachten- en geschillenprocedure van het Nibig waar ik geregistreerd lid van ben.
 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 45/60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin ik zowel mondeling als schriftelijk verslag doe over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • Op het moment dat ik ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • Ik vraag vooraf aan u of uw gegevens gedeeld mogen worden met een medebehandelaar.
 • Waarneming: Wanneer uw therapie voor langere tijd niet door kan gaan, zullen uw gegevens worden overdragen aan een vervangend muziektherapeut conform de kwaliteitseisen van spraakmuziektherapie. Zij zal dan met u contact opnemen om met u te zoeken naar een passende oplossing.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie. Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken, een kind van boven de 12 jaar mag aangeven dat hij niet wil dat informatie met ouders gedeeld wordt. Een jongere van boven de 16 jaar mag zelf inhoudelijk beslissen over zijn behandeling, ook zonder toestemming van ouders. Informatie over de behandeling wordt alleen met ouders / verzorgers gedeeld als de jongere hier toestemming voor geeft.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer ik van mening ben dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), ben ik verplicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heb ik als therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode.

Kosten

 • Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de tarieven voor behandeling.
 • Bij therapie op een andere locatie dan een van de lokatie van Beweging3.0 en afasiecentrum Flevopolder ’T Gooi en omstreken worden reiskosten in rekening gebracht à 0,19 per kilometer.
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat ik lid ben van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, en als geregistreerd lid aangesloten bij de FVB.
 • U ontvangt maandelijks een factuur via email. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Op de factuur staat ook mijn inschrijvingsnummer bij de KVK en de praktijk-AGB-code vermeld.
 • Betalingen dienen binnen 21 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een of andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten van de therapie in rekening gebracht.

Privacyverklaring

Klik hier om naar het privacyverklaring te gaan.

 • Laatste tweets: